Skip to main content
Bures! Buoris! Burist! Bürest! Buaregh! (Hej!)

Bures! Buoris! Burist! Bürest! Buaregh! (Hej!)

Samiska är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk, och det samiska folket är Europas enda urfolk. Den samiska kulturen innehåller rik flora av kulturuttryck, där inte minst jojken, berättandet och hantverket spelar centrala roller.

Aktuellt just nu

På Bilda arbetar vi med att främja samisk bildning och kultur. Här kan du se en del av det som är aktuellt just nu.

Samiskt språkkafé
  • Studiecirkel, kurs och evenemang

Samiskt språkkafé

Fem tillfällen med fika och möjlighet att prata eller lyssna på samiska.

  • Datum
    Pågående
  • Tillfällen
    Torsdag 17:30 - 19:00
Läs mer

Samiska som minoritetsspråk

I Bilda Nords region talas flera samiska språk, och genom den kartläggningen som Bilda Nord genomfört visade det sig att det finns ett särskilt stort behov och intresse för Syd och Umesamiska.

Pilotprojekt för den som vill återta sitt språk

Vi har därför startat ett pilotprojekt under hösten 2023 som inriktar sig till den som vill återta sitt språk och i dagsläget har låga språkkunskaper. Projektet går ut på att skapa studiecirklar i de båda språken på distans och även erbjuda deltagarna en fysisk intensivträff. Vår förhoppning är att finna en modell där samiskan kan fortsätta tränas under längre tid och i vardagsmiljö. Vi kommer även att hålla en föreläsning som riktar sig till alla folkbildare i regionen där språksituationen i Sápmi belyses. 

Projektet pågår till den 31 december 2023, men vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta jobba vidare med cirklarna och dessa frågor i framtiden.

Kontakt:

Kontakta Johannah Jonsson om du har frågor kring projektet eller vill veta mer. Kontaktuppgifter till Johannah hittar du längst ner på sidan.

Kartläggning: Vilka Folkbildningsbehov finns inom samiska – kultur, mötesplatser och minoritetsspråk?

Bakgrund

Regeringen lanserade i slutet av april 2022 ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken. Folkbildningen har av regeringen identifierats som avgörande för att uppnå handlingsprogrammets mål kring livslångt lärande och språken i yrkeslivet. Särskilda medel har avsatts för att bidra till att nationella minoritetsspråk bevaras och revitaliseras via folkbildning. Detta kan ske via språkstudier men också genom att skapa förutsättningar som stimulerar och möjliggör användning av nationella minoritetsspråk.

Enligt UNESCOs nio kriterier är alla samiska språk hotade. Minoritetsspråken har varit marginaliserade under största delen av 1900-talet och svenskan har därför tagit över. För att kunna vända språkbytesprocesen krävs därför stora åtgärder från både staten och individen. Samiskan tenderar idag att vara ett språk man använder i hemmet och eftersom undervisningen i skolan är väldigt bristfällig kan de betyda att man väljer bort samiskan i sin vardag.

Under 2022 har Studieförbundet Bilda i partnerskap med Studiefrämjandet genomfört en kartläggning i syfte att ta reda på vad som görs inom civilsamhället, vilka behov målgruppen upplever, och vilka nyckelpersoner som vi kan arbeta vidare med kopplat till språkfrämjande insatser inom den samiska språkgruppen, med särskilt fokus på Västerbotten.

Projekt med koppling till samisk bildning och kultur

Kontakt