Skip to main content

Historia

Uppdaterad:

Bildas historik i korthet 

1947

Frikyrkliga studieförbundet bildades den 19 augusti 1947. De organisationer som närvarade och tillstyrkte bildandet av ett frikyrkligt studieförbund var: Svenska Missionsförbundets ungdom, Svenska Missionsförbundet Juniorverksamhet, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, Metodisternas Ungdomsförbund och Fria Kristliga Studentföreningen. Beslutet att bilda FS innebar en omorganisation av det gemensamma studiearbetet inom kyrkorna som startat drygt 15 år tidigare, med bildandet av Sveriges Kristliga Bildningsförbund, 1931.

1948

Frikyrkliga studieförbundet gav ut sin första studieplan och därefter följde många inom skilda områden. Studieplanen var ett viktigt pedagogiskt instrument. En viktig uppgift för det nya studieförbundet vara att samordna och utveckla medlemsorganisationernas lokala bibliotek. 1948 fanns 369 bibliotek med knappt 80.000 böcker.

1954

Frikyrkliga studieförbundets distrikt började genomföra kurser för cirkelledare. Samma år genomfördes en större kulturkonferens i Arild, vilket var betydelsefullt för Bildas kulturarbete som alltid varit en viktig del av verksamheten.

1958

Intresset för studiearbetet växte inom församlingarna, inte endast hos ungdomsgrupperna.

1962

Frikyrkliga studieförbundets nya stadgar antogs där förbundets principiella arbetsprogram preciserades. Det kom att gälla, med mindre justeringar, i 20 år.

1961-62

De frikyrkliga “modersamfunden” ansökte om medlemskap. Tillsammans med ungdomsförbund, musikförbund och studentorganisationer var antalet medlemsorganisationer nu 17.

1969

Under 60-talet utvecklades reseverksamhet i studieförbundets regi, bland annat till Israel. Det var ett komplement till övrigt folkbildningsarbete och fick 1969 namnet Programresor.

1970-talet

Från mitten av 1970-talet blev frikyrkliga studieförbundets kulturverksamhet alltmer profilerad. Studieförbundet hade sedan mitten av 1960-talet haft konsertverksamhet.

1976

Samverkan med ortodoxa kyrkor inleddes.

1989

Rockskolan i Söderhamn startade, vilket lade grunden till en omfattande pop- och rock-verksamhet i hela landet. Efter Söderhamn följde Jönköping, Västerås, Borlänge och senare många fler orter i hela landet.

1990

Ett nytt idéprogram Med sikte mot tjugohundra. Idéprogram för 90-talet beslutades vid riksstämman. Folkbildningens mål och motiv var en aktuell fråga och regeringen förberedde en proposition gällande målstyrning för folkbildningen.

1991

Swedish Christian Study Centre i Jerusalem invigdes. I folkbildningens anda byggde studieförbundet en bro mellan Sverige och Mellanöstern genom att etablera ett studiecenter i Gamla stan i Jerusalem. Syftet var att arrangera resor med studiegrupper från Sverige för att såväl möta Bibelns berättelser på plats, men också ta del av dagens förhållanden i Mellanöstern, med särskilt fokus på de kristna.

2003

Frikyrkliga studieförbundet bytte namn till Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle och fick en ny grafisk identitet.

2008

Samverkan med katolska kyrkan inleddes när Sveriges Unga Katoliker blev medlemsorganisationer i Bilda.

2010

Stockholm katolska stift blev medlemmar i Bilda vid förbundsstämman 2010.

2014

I november fattade Studieförbundet Bildas och Sensus studieförbunds extrastämmor beslut om att inte forma ett gemensamt studieförbund. Studieförbundet Bildas medlemmar röstade nej till förslaget, eller man så vill, man “röstade ja till Bilda”. Flera initiativ att skapa ett samlat kyrkligt studieförbund hade även tagits under 1970- och 1980-talet, bland annat genom det gemensamma organet De Kristna Studieförbundets Samrådsorgan (DKSS).

2017

Bilda fick sin nuvarande organisation med sex regioner och ett förbundskansli samt studiecentret i Jerusalem.

2019

Det kompetensområde inom Bilda som under många år haft namnet Mellanöstern byter namn till Möten i Jerusalem. Här ingår Bildas studiecenter i Jerusalem som ett par år senare firar sitt 30-årsjubileum.

2020-2021

Under pandemiåren 2020-2021, när fysiska samlingar skulle undvikas, växte den digitala verksamheten kraftigt. Andelen deltagare som deltog i en digital verksamhet ökade från att ha varit mindre än en procent under 2019 till att vara nära 37 procent under 2020.

2022

Förbundsstämman 2022 antog ett nytt dokument som pekar ut inriktningen för verksamheten under kommande år. Dokumentet kallas Hållbart liv och ersätter det tidigare motsvarande dokumentet Möten över gränser.