Skip to main content

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund och erbjuder folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem.

Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle.

Vill ni börja samarbeta med oss?

Vi utgår från era förutsättningar och kombinerar det med vårt folkbildningsperspektiv. Läs mer om hur du kan samverka med oss.

Se våra lediga tjänster

Vill du skapa mötesplatser för människor och samtidigt utvecklas som person? Se våra lediga tjänster här.

 

Vår vision: Tillsammans bildar vi för livet

Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida den möjligheten till fler.

Vår värdegrund

Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, att få uttrycka sig och att tillsammans med andra skapa mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Vår utgångspunkt är gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt och få del av inflytande och resurser i det svenska samhället på lika villkor.

Vår verksamhetsidé

Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

Våra kärnvärden är frizon, perspektiv, samspel

Frizon

Med frizon menar vi till exempel

 • Olikheter är en tillgång i praktiken.
 • Utrymme för individer och grupper att vara sig själva och uttrycka sin identitet.
 • Möjlighet att provtänka.
 • Utrymme för debatt, dialog och samtal.

Perspektiv

Med perspektiv menar vi till exempel

 • Förmåga att i sitt inre förflytta sig själv så att vi får syn på oss själva, varandra och en större omvärld.
 • Bejaka att paradoxer kan leva sida vid sida.
 • Att kunna ändra sig i ljuset av nya insikter.

Samspel

Med samspel menar vi till exempel

 • Spela och skapa ihop.
 • Kreativt samarbeta med såväl offentliga som idéburna samhällsaktörer
 • Agera i lokalt förändringsarbete.
 • Stärka samspelet mellan individ, grupp och samhälle.
 • Gemensamma krafter – ”tillsammans kan vi”.