Skip to main content

Om folkbildning

Uppdaterad:

Varje år träffas miljontals människor i Sverige för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Formen kan vara en kurs, en studiecirkel eller en kulturaktivitet men effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och nya insikter. Ett slags korsbefruktning som inte bara utvecklar de personer som deltar, utan hela samhället.

Folkbildningen har en lång tradition. I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av föreläsningar, delta i kulturprojekt med mera.

I materialet Liten guide till folkbildning kan du läsa mer om folkbildning, varför det finns studieförbund, hur en studiecirkel fungerar och mycket mer.

 

Varför är studieförbunden viktig för Sverige?

1. Främjar livslångt lärande

För att studieförbundens verksamhet främjar livslångt lärande. Det bidrar i sin tur till en ökad kompetensnivå i samhället.

2. Utvecklar och stärker samhällsgemenskapen och demokratin

För att folkbildningen präglas av starka sociala och samhällsbyggande ambitioner.

Tillsammans med sina medlemsorganisationer och samverkansparter utvecklar och stärker Studieförbundet Bilda, liksom övriga studieförbund, samhällsgemenskapen och demokratin. Folkbildningen förändras över tid, i takt med att människornas och samhällets behov skiftar. Det gäller såväl ämnen som arbetsformer.

3. Utjämnar utbildningsklyftor

För att folkbildning bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

Folkbildning ger utbildning som inte alltid täcks av det formella utbildningssystemet och vissa riktade insatser kan gå till att nå utsatta grupper.

4. Ger kommuninvånarna så mycket kultur och bildningsaktiviteter som möjligt

För att stärka folkbildningens roll som utvecklingskraft.

Ett väl utvecklat samarbete mellan studieförbunden och kommunen/regionen gör det möjligt att nyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt för att ge kommuninvånarna så mycket kultur och bildningsaktiviteter som möjligt.

5. Ökar människors möjligheter att vara delaktiga i samhällslivet

För att folkbildningen stärker demokrati och integration.

Inom folkbildningen stödjs människors aktiva demokratiska deltagande oavsett bostadsort, bakgrund, identitet eller socioekonomiska förutsättningar. Arbetet inom folkbildningen bidrar till att utjämna bildningsklyftor och ökar människors möjligheter att vara delaktiga i samhällslivet.

6. Bidrar till en kortare väg in till arbetslivet

För att folkbildning bidrar till en kortare väg in till arbetslivet.

Studieförbundens verksamhet underlättar och förbereder insteg på arbetsmarknaden och öppnar för deltagande i det demokratiska samhället. Genom etablerad och gedigen kontakt med målgruppen, nära samarbete med föreningssverige och ett omfattande nätverk av kompetenta cirkelledare.

7. Möjliggör bildning och kultur som inte är beroende av marknadens spelregler

För att folkbildning möjliggör bildning och kultur som inte är beroende av marknadens spelregler.

Genom att folkbildningen till en stor del finansieras genom stöd från stat, regioner och kommuner möjliggörs en struktur för bildning och kultur som inte är beroende av marknadens spelregler.

8. Skapar folkhälsa och förebygger ohälsa i befolkningen

För att folkbildningens verksamheter skapar folkhälsa och förebygger ohälsa i befolkningen.

Resultatet av folkbildning är att personer hittar nya sociala sammanhang och gemenskaper. Att ta del av folkbildning motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet i samhället. Genom att gå en kurs, sjunga i kör eller vara med i en bokcirkel har många människor lyckats bryta sin isolering.

9. Förstå vikten av den ”demokratiska fostran”

För att vi ska ta lärdom av vår historia och förstå vikten av den ”demokratiska fostran”.

Den ”demokratiska fostran” var en följd av de totalitära rörelserna under 1900-talet och det nyss avslutade världskriget. Det fria och frivilliga blev en demokratisk motkraft till det totalitära.

10. Bidra till den omställning som är nödvändig för ett hållbart samhälle

För att folkbildningen motiverar till att ändra beteenden.

Folkbildningens insatser i hållbarhets- och klimatfrågor handlar om att göra människor medvetna och motiverade att förändra sina beteenden och bidra till den omställning som är nödvändig för ett hållbart samhälle.