Skip to main content

Bildas vision, verksamhetsidé och värdegrund

Uppdaterad:

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver vi folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

Syfte och uppdrag

Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbild- ningsarbete som

  • svarar mot behov i kyrka och samhälle
  • värnar individens integritet främjar människans förmåga
    – till självständigt ställningstagande
    – till skapande verksamhet
    – till samarbete och gemenskap
  • stimulerar till ett ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv.

I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar.

(Paragraf två i Bildas stadgar)

Bildas vision: Tillsammans bildar vi för livet

Med visionen klargör vi att Bilda ser på bildning som ett livslångt lärande och något vi gör tillsammans med andra.

Verksamhetsidé

Bildas utgångspunkt är varje människas vilja och drivkraft. Hon längtar efter sammanhang, kunskap, skapande och livstolkning. Och efter gemenskap med andra.

Genom folkbildning vill Bilda möta behov i kyrka och samhälle och bidra med att stärka människors möjligheter till lärande och delaktighet, och att själva påverka sina liv.

Bilda menar att detta sker genom att erbjuda mötesplatser där mening skapas, personligheter formas och där bildningsprocessen stimulerar till samhälls- förvandlande engagemang.

Läs mer om Bildas verksamhetsidé

Bilda vill vara ett studieförbund som är berett att respektera olikheter och individers integritet och att låta detta färga organisationen.

Som studieförbund är Bilda genom sina medlemsorganisationer förankrat i tre kyrkofamiljer. Kyrkorna utgör en stor, mångfacetterad och livaktig rörelse i det svenska samhället. De är i sig rika bildnings- och kulturmiljöer, med olika former av spiritualitet. De är också aktiva aktörer i samhället med förmåga och vilja att möta olika behov hos människor – som gemenskap, livsmening och integrering i samhället. Bildas förankring i flera olika kyrkofamiljer utgör en del av Bildas särart och skapar unika möjligheter till möten och samarbeten över sociala och kulturella gränser.

Kultur är en självklar del i människors bildning och livstolkning. Den har sedan studieförbundets grundande varit en viktig del i verksamheten. Bilda vill ge människor möjlighet och utrymme att skapa tillsammans med andra och att odla sin kreativitet genom kulturens mångfald av språk. Bildas kulturverksamhet har en stor bredd och mångfald. Den kommer till uttryck inom medlemsorganisationerna och i samverkan med en rad kulturaktörer och grupper.

Bilda vill med folkbildning möta konkreta samhällsbehov och främja det självständiga ställningstagande som utgör fundament för vår demokrati. Genom folkbildning bidrar Bilda till att utjämna utbildningsklyftor, främja integration och skapa delaktighet. Denna verksamhet sker ofta i samverkan med medlemsorganisationer och andra aktörer i civilsamhället, men även med stat, kommuner och regioner.

Det är i den lokala verksamheten som folkbildningen gestaltas och tar form. Bilda har genom sina medlemsorganisationers och andra samverkansparters lokala församlingar och föreningar en stark närvaro över hela landet.

Folkbildningen genomförs i hög utsträckning genom insatser av ideella ledare. Cirkelledarnas engagemang och folkbildningskunskap är omistliga. Bilda vill förvalta studieförbundets starka folkrörelsearv som präglas av frivillighet, gemen- skap och personligt engagemang. Vi vill samtidigt vara öppna för nya sätt att organisera och genomföra bildnings- och kulturverksamhet.

Värdegrund för Bildas folkbildning

Bildas värdegrund formas, som framgår av stadgarna, utifrån två perspektiv: en kristen livsåskådning och folkbildningens grundsyn.

Den kristna livsåskådningen har sin källa i kristen tro där människan ses som unik och skapad till Guds avbild. Kristen tro levs och uttrycks olika i olika kyrkor och kristna traditioner. Många av dessa finns representerade bland Bildas medlemsorganisationer. Som stadgarna understryker ses deras respektive identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar vilket avspeglas i Bildas rika folkbildningsarbete. I förbundet lever olika traditioner och personliga förhållningssätt och trosuppfattningar sida vid sida, i ömsesidig respekt och i möten som också utmanar och fördjupar den gemensamma förståelsen av tillvaron.

Folkbildningens grundsyn innebär att verksamheten är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Verksamheten ska värna mångfalden och ett demokratiskt arbetssätt, som stärker individens möjlighet att påverka både sin livssituation och samhällsutvecklingen.

Läs mer om värdegrund för Bildas folkbildning

Med utgångspunkt från värdegrunden har Bilda genom åren prövat att formulera en mångfacetterad men sammanhållen människosyn, kunskapssyn, bildningssyn och kultursyn. Sådana texter blir aldrig kompletta. De utgör alltid underlag för fort- satta samtal. Här nedan anges några för Bildas värdegrund centrala delar. Underlag för fortsatt reflektion finns i andra dokument.

Människans värde och värdighet är okränkbart. Hon är – det räcker. Varje människa har rätt till respekt oberoende av förmåga. Människan är ett mål i sig, aldrig ett medel för att uppnå ett syfte.

Kunskap växer i samspel. Lärprocesser är i hög grad kollektiva. Nya kunskaper och insikter uppstår i dialog mellan individer. Kunskap föds och växer i det

gemensamma sökandet efter det som är sant, rätt och gott. I människans möte med det obekanta och/eller obekväma i henne själv och i omgivningen utmanas hennes uppfattningar och kunskap.

Folkbildningen har sin grund i människors frivilliga engagemang och lust att lära och skapa för sin egen personliga utveckling, utan krav på prestation, nytta eller särskilda kompetenser.

Kulturen är en stark kraft i samhälls- och demokratibyggandet. När människor ges möjlighet och utrymme att odla sin kreativitet och sina konstnärliga uttrycks- sätt, på egen hand eller tillsammans med andra, ökar också deras delaktighet och medbestämmande i samhället.

 

Bildas folkbildningspedagogik – som tre kärnvärden

Bildas folkbildande verksamhet präglas av tre specifika kärnvärden: Samspel, Perspektiv och Frizon. Dessa re utgör Bildas organisationskultur och fungerar som pedagogiska ledstänger och riktmärken. De utgör alltid en samverkande helhet och
ska tillämpas i ljuset av Bildas övergripande uppdrag.

 

Samspel

Samspel betyder att vi vill stärka det kreativa samspelet mellan individ, grupp och samhälle. Samspel uppstår och är viktigt i både stora och små sammanhang: när vi spelar och skapar tillsammans, när Bilda samarbetar med sina samver- kansparter. I grunden handlar det om att agera i världen.

Perspektiv

Att ha eller få perspektiv handlar om att vidga sina vyer, få mer kunskap om något genom att betrakta det från ett annat håll, genom någon annans ögon. Det betyder att vi lär oss att vi upplever världen olika utifrån våra olika erfarenheter. Och att vi kan ändra oss i ljuset av nya insikter. I grunden handlar det om vår förmåga att förstå världen.

Frizon

En frizon är en plats och ett klimat där människor upplever att de kan vara sig själva utan rädsla att bli censurerade eller ifrågasatta. När vår verksamhet präglas av frizon blir olikheter en tillgång i praktiken. Det finns utrymme för indi- vider och grupper att vara sig själva och uttrycka sin identitet. I grunden handlar det om rätten att få vara i världen.

Hållbart liv

Hållbart liv

Tillsammans bildar vi för hållbart liv är Bildas strategiska verksamhetsinriktning för åren 2023–2026.

Ladda ner "Hållbart liv"