Skip to main content

Vision, kärnvärden och syfte

Uppdaterad:

Vår vision: Tillsammans bildar vi för livet

Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida den möjligheten till fler.

 

Vår värdegrund

Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, att få uttrycka sig och att tillsammans med andra skapa mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Vår utgångspunkt är gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt och få del av inflytande och resurser i det svenska samhället på lika villkor.

Vår verksamhetsidé

Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

 

Våra kärnvärden

Frizon

Med frizon menar vi till exempel

 • Olikheter är en tillgång i praktiken.
 • Utrymme för individer och grupper att vara sig själva och uttrycka sin identitet.
 • Möjlighet att provtänka.
 • Utrymme för debatt, dialog och samtal.

Perspektiv

Med perspektiv menar vi till exempel

 • Förmåga att i sitt inre förflytta sig själv så att vi får syn på oss själva, varandra och en större omvärld.
 • Bejaka att paradoxer kan leva sida vid sida.
 • Att kunna ändra sig i ljuset av nya insikter.

Samspel

Med samspel menar vi till exempel

 • Spela och skapa ihop.
 • Kreativt samarbeta med såväl offentliga som idéburna samhällsaktörer
 • Agera i lokalt förändringsarbete.
 • Stärka samspelet mellan individ, grupp och samhälle.
 • Gemensamma krafter – ”tillsammans kan vi”.

Syfte och uppdrag

Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete som:

 • svarar mot behov i kyrka och samhälle
 • värnar individens integritet
 • främjar människans förmåga
  • till självständigt ställningstagande
  • till skapande verksamhet
  • till samarbete och gemenskap
 • stimulerar till ett ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv. I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar.

Bildningssyn

Studieförbundet Bildas verksamhet vilar på folkbildningens grundsyn. Verksamheten är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

Verksamheten ska värna mångfalden och ett demokratiskt arbetssätt, stärka livslångt lärande och kulturell verksamhet samt stimulera ett aktivt kunskapssökande. Det stärker individens möjlighet att påverka både sin livssituation och samhällsutvecklingen.

I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet mellan människor viktigt. Det är i det ömsesidiga erfarenhetsutbytet och i den gemensamma reflektionen som de verkliga bildningsprocesserna äger rum.