Skip to main content

Låtkursen på Ekebyholm

Uppdaterad:

Låtkurs på Ekebyholm i Roslagen, för 47:e året – sommaren 2023!

Kromatisk nyckelharpa – kontrabasharpa (NYHET!) – fiol 

Information in English below

Datum: 25 juni – 29 juni 

Låtkursen på Ekebyholm är allt sedan starten 1976 en institution i svenskt folkmusikliv, ett mecka för nyckelharpsälskare världen över. Under fem intensiva dagar och nätter fyller vi 1600-talsslottet Ekebyholm och dess slottspark med spelmän från hela världen i alla åldrar. De flesta spelar nyckelharpa, men vi har även fiolspelare. Nytt i år är att vi erbjuder undervisning även på kontrabasharpa!

Lektionerna sker på gehör. Vi välkomnar såväl nybörjare och amatörer som drivna nyckelharpspelare och fiolspelmän. En del har gått vidare till att bli några av Sveriges främsta professionella folkmusiker. De som deltagit på en Ekebyholmskurs vittnar om den speciella Ekebyholmsandan – att kursen är så mycket mer än bara låtutlärning.

Under fem intensiva dagar möter du likasinnade och får frossa i nyckelharpstradition och -historia. Du utvecklar spelteknik, samspel och repertoarkännedom och får också möjlighet att prova på att dansa polska och sjunga visor.

Du får som deltagare ta del av: 

 • Fyra enskilda lektioner med en av årets lärare som deltagaren själv får önska á 30 min
 • Sex grupplektioner med olika lärare á 60 minuter
 • Två grupplektioner i folklig vissång á 60 minuter
 • Nyckelharps- och folkmusikhistoria
 • Tillgång till nyckelharpsbyggare för genomgång, service och enklare reparation av instrument
 • En lärarkonsert
 • Två konserter med hemliga, speciellt inbjudna gäster
 • En intern elevkonsert
 • En offentlig gemensam avslutningskonsert i Rimbo kyrka torsdag kväll
 • Tre visstugor på slottsvinden
 • Sex förstklassiga lärare i kromatisk nyckelharpa, kontrabasharpa (nysatsning) och fiol
 • En välrenommerad lärare i folklig sång.

Under de enskilda lektionerna ges tid att utveckla det egna spelet efter nivå och behov och under grupplektionerna ligger fokus på att bredda låtrepertoaren. Mellan den schemalagda tiden finns tid till egen övning och spontant samspel, dans och sång. Då kursen också bjuder på kvällskonserter ges deltagarna chans att möta professionella folkmusiker och höra dem spela och berätta i en mycket intim och nära miljö. För en del deltagare blir kursens avslutningskonsert i Rimbo kyrka premiär för att framträda offentligt.

Lärare på kromatisk nyckelharpa och fiol:

 • Ditte Andersson
 • Caroline Eriksson
 • Torbjörn Näsbom

Lärare på kromatisk nyckelharpa och kontrabasharpa:

 • David Eriksson
 • Magnus Holmström
 • Daniel Pettersson

Sång:

 • Eva Tjörnebo

Instrumentdoktor:

 • Esbjörn Hogmark

Kursavgift: 6200 kr (varav 500 kr i anmälningsavgift)

Avser kursupplägg enligt ovan, boende i dubbelrum (enklare standard), frukost, lunch, eftermiddagsfika, middag, kvällsfika.

Antal platser: 50

Kursledningen på Ekebyholm

Ida Larsson, Lars Lindkvist och Hanna Andersson, Studieförbundet Bilda

Välkommen till Ekebyhom!

——-

Låtkurs at Ekebyholm in Roslagen, for the 47th time – summer 2023! 

Låtkursen at Ekebyholm is back this summer. We hope to meet new and old friends and enjoy music and nyckelharpas together! 

Chromatic nyckelharpa – Kontrabasnyckelharpa (NEW!) – Fiddle 

June 25 – June 29, 2023  

Since its inception in 1976, Låtkursen at Ekebyholm has been an institution in Swedish folk music life, a Mecca for nyckelharpa lovers worldwide. During five intense days and nights, we fill the 17th-century castle Ekebyholm and its castle park with spelmän of all ages from all over the world. Most participants play nyckelharpa, but we also have fiddle players. New this year is that we also offer lessons on kontrabasharpa! 

The lessons take place by ear. We welcome both beginners and amateurs as well as driven nyckelharpa and fiddle players. Some former participants have gone on to become some of Sweden’s foremost professional folk musicians. Those who have participated in an Ekebyholm course bear witness to the special Ekebyholm spirit – that the course is so much more than just teaching tunes. 

During five intensive days, you meet like-minded people and get to revel in nyckelharpa tradition and history. You develop playing technique, interaction and repertoire knowledge and also get the opportunity to try dancing polska and singing folk songs. 

As a participant, you get to take part in: 

 • Four individual lessons (30 minutes) with one of this year’s teachers 
 • Six group lessons with different teachers (60 minutes) 
 • Two 60-minute group lessons in folk song 
 • Nyckelharpa and folk music history 
 • Access to a nyckelharpa builder for service and maintenance of your instrument 
 • One teacher concert 
 • Two concerts with secret, specially invited guests 
 • An internal student concert 
 • A public closing concert in Rimbo church Thursday evening 
 • Three folk song gatherings in the castle attic 
 • Six first-class teachers in chromatic nyckelharpa, kontrabasharpa (new venture) and fiddle 
 • A renowned teacher of folk singing 

During the individual lessons, time is given to develop one’s own playing according to level and needs, and during the group lessons the focus is on broadening the tune repertoire. Between the scheduled time there is time for own practice and spontaneous jam sessions, dancing and singing. As the course also offers evening concerts, participants are given the chance to meet professional folk musicians and hear them play and tell stories in a very intimate and close environment. For some participants, the course’s closing concert in Rimbo church will be the first time they play in public. 

Teacher of chromatic key harp and violin: 

 • Ditte Andersson 
 • Caroline Eriksson 
 • Torbjörn Näsbom 

Teacher of chromatic key harp and contrabass harp: 

 • David Eriksson 
 • Magnus Holmström 
 • Daniel Pettersson 

Singing: 

 • Eva Tjörnebo 

Instrument doctor: 

 • Esbjörn Hogmark 

Course fee: SEK 6,200 (of which SEK 500 in registration fee) 

Refers to course structure as above, accommodation in double room (simpler standard), breakfast, lunch, afternoon coffee, dinner, evening coffee. 

Max number of participants: 50 

Course management:
Ida Larsson, Lars Lindkvist and Hanna Andersson (Studieförbundet Bilda) 

Welcome to Ekebyholm! 

Du kanske också är intresserad av

Ny termin med folkmusikkören i Malmö
 • Studiecirkel, kurs och evenemang

Ny termin med folkmusikkören i Malmö

Snart startar höstterminen med folkmusikkören i Malmö. Det blir folkvisor från Skåne, Sverige och lite varstans. Kören leds av folksångsproffset Brita Björs....

 • Plats
  Malmö, Malmö kommun
 • Datum
  Pågående
 • Tillfällen
  Torsdag, Lördag, Söndag 12:30 - 14:30
 • Tillfällen
  6 tillfällen
Läs mer
Queertango
 • Studiecirkel, kurs och evenemang

Queertango

För dig som är sugen på att dansa argentinsk tango i en varm och inkluderande miljö, utan att behöva trängas in i köns- och heteronormativa ramar! Malin Back...

 • Plats
  Stockholm, Stockholms kommun
 • Datum
  Pågående
 • Tillfällen
  Onsdag 18:00 - 19:15
 • Tillfällen
  12 tillfällen
Läs mer
Trallkedjan – en digital sångcirkel med fokus på trall
 • Studiecirkel, kurs och evenemang

Trallkedjan – en digital sångcirkel med fokus p...

Att ”tralla” är att sjunga utan att ha en text med innehåll, man framför en melodi på stavelser som ligger bra i munnen t ex ladi dej ladi då. Detta är vanli...

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
  Pågående
 • Tillfällen
  Onsdag 19:00 - 20:00
 • Tillfällen
  6 tillfällen
Läs mer