Skip to main content

Med vilken rätt?

Uppdaterad:

En skrift om Israels ockupation, mänskliga rättigheter och krigets lagar utgiven av Diakonia, Svenska kyrkan, Sensus och Bilda

Studieförbunden Sensus och Bilda har under många år bedrivit ett arbete för att öka kunskapen om situationen i Mellanöstern, framför allt här i Sverige men också genom lokal närvaro och samarbeten. I denna skrift vill vi därför beskriva situationen i det ockuperade palestinska territoriet ur ett internationellt rättsligt perspektiv.

Israel/Palestinakonflikten är en av de mest uppmärksammade konflikterna i världen. Våra samarbetspartner är angelägna om att vi förmedlar en bild av hur konflikten drabbar vanliga människor på båda sidor, och den hårda och våldsamma verklighet man lever och är verksam i.

Spiralen av våld, terror, diskriminering och förtryck måste brytas om utvecklingen skall kunna vändas. Det är hoppingivande att det trots allt finns krafter i båda samhällena som oförtrutet arbetar för ett slut på ockupation och terror så att en rättvis fred med frihet och säkerhet för både palestinier och israeler kan bli verklighet.

Som organisationer med mångårig erfarenhet av utvecklingssamarbete är vår erfarenhet att respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter är en viktig förutsättning för att arbetet för förbättrade livsvillkor skall kunna bli framgångsrikt.