Skip to main content

Digitalt kyrkkaffe

Uppdaterad:

Ett upplägg för gemensam reflektion och fördjupning online.

Samtalsledare och spelregler

Någon i gruppen håller i samtalsstrukturen och tiden, så att alla får utrymme och allas erfarenheter tas tillvara. Vid rundor nämner samtalsledaren namnet på den vars tur det är att prata, för att fördela ordet.

Innan gruppen startar enas man om spelregler för samtalet. Spelregler som brukar bidra till att skapa ett öppet och lärande samtal är:

 • Det personliga vi delar stannar i gruppen.
 • Det är ok att prova tankar och att ändra sig.
 • Alla talar i jag-form.
 • Alla hjälps åt alla hålla tidsramarna.
 • alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras.

Upplägg för en digital träff

Ett digitalt kyrkkaffe kan läggas upp med hjälp av samtalsmodellen som beskrivs nedan, och genomföras genom ett videochattverktyg som ni som deltagare känner er bekväma med. Tips på digitala mötesplattformar finns på bilda.nu/digitalt. Det är lagom att vara ca 5 personer i en grupp. 60 min är en lämplig tid för en digital samling.

 • En inledande runda, ca 15 min
 • Gemensamt samtal, ca 35 min
 • Avslutande runda, ca 10 min

Tidsangivelserna är ett förslag och kan anpassas eftergruppen.

Börja gärna med en namnrunda. I tur och ordning presenterar ni er och berättar vad som är ert favoritkyrkfika till exempel. Samtalsledaren fördelar ordet.

Samtalsmodellen

En inledande runda där man kan prova sina tankar

Börja med en runda där var och en får möjlighet att berätta vad som rör sig i tanke eller känsla just nu. Det kan vara en fundering utifrån predikan eller på annat sätt tagit del av inför samlingen. Det kan också vara reflektioner över en händelse som anknyter till söndagens bibeltext.

Var och en får 3 minuter till sitt förfogande. Det är alltid okatt passa, att låta ordet gå vidare om man inte vill säga något. Sätt då förslagsvis upp handflatan som vid en highfive. Samtalsledaren fördelar då vidare ordet till nästa person.

I rundan får var och en berätta utan att bli avbruten. Syftet är att man ska få sätta ord på och prova sina tankar, utan att behöva förklara och försvara. Samtidigt tränar man sig att lyssna och ta in olika perspektiv.

Inget samtal förs kring den inledande rundan, om inte personen själv för in det i det efterföljande gemensamma samtalet.

Gemensamt samtal

När rundan är klar öppnar ni för ett gemensamt samtal utifrån era olika perspektiv på den gudstjänst ni tagit del av. Den som vill prata håller upp ett pekfinger i luften och väntar på att samtalsledaren nämner ens namn. På så vis undviker ni att prata i mun på varandra. Starta gärna samtalet med en fråga, till exempel:

 • Är det något speciellt du fastnade för i predikan, musiken eller bibeltexten i dagens gudstjänst? Hur knyter det an till livet och dina erfarenheter?
 • Mötte du några nya perspektiv? Hur tänker du kring det?
 • Gjorde du någon ny upptäckt eller insikt? Hur kan du använda dig av det?

Ett alternativ kan vara att någon i gruppen inleder samtalet med en reflektion som anknyter till gudstjänsten. Andrainspel i samtalet kan till exempel vara litteratur, film, bilder, artiklar eller musik som berör gudstjänsttemat.

Avslutande runda

Avsluta samlingen med en runda där var och en harmöjlighet att säga något kort om ert kyrkkaffe, till exempel:

 • Det här bär jag med mig från idag…
 • Något jag skulle vilja veta mer om…
 • Jag skulle vilja samtala vidare om…

Tacka varandra för stunden tillsammans, och byt kontaktuppgifter om ni vill höras vidare!

Vill du starta en studiecirkel?

Ta kontakt med din verksamhetsutvecklare för att starta en studiecirkel. Lycka till!