Skip to main content

Hällefors tillsammans

Hällefors tillsammans är ett projekt under 2021 för att stärka samarbetet mellan offentlig sektor och civilsamhälle i Hällefors. Målet är att skapa bättre möjligheter till etablering och integration av utlandsfödda i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Hällefors kommun och Studieförbundet Bilda, med avsikten att inkludera fler aktörer i satsningen.

I Hällefors finns stora behov när det kommer till etablering och integration. Civilsamhället kan bidra med att skapa och stärka sociala nätverk, meningsfulla aktiviteter och vägar till bildning. Genom projektet vill vi aktivt stötta föreningar i att initiera och utveckla aktiviteter som bjuder in målgruppen och/eller slussar in dem i föreningarnas ordinarie verksamheter. På så sätt skapas förutsättningar för en god etableringsprocess. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen i Örebro län.

Projektets syfte är att:

 • Skapa nya verksamheter i civilsamhället och ökat deltagande i föreningslivet bland nyanlända i Hällefors.
 • Förbättra samverkan mellan kommun och civilsamhälle för ökad sysselsättning och integration.
 • Öka kunskapen om civilsamhället som förändringsaktör.

Projektet inkluderar:

 • En kartläggning över befintliga föreningar och aktuell verksamhet i kommunen.
 • Ett infocenter för att guida utlandsfödda i kommunen till föreningar, studiecirklar och aktiviteter.
 • Möjlighet för föreningar att söka bidrag för aktiviteter som riktar sig till eller inkluderar utlandsfödda (se mer nedan).
 • Nätverksträffar för lokala aktörer – i nära samarbete med det föreningsråd som etablerats i Hällefors under 2019.
 • En utbildningsdag för kommunen om Civilsamhället som förändringsaktör.

Kontaktpersoner:

 

Aktivitetsbidrag till integrationsverksamhet

Projektet Hällefors tillsammans erbjuder föreningar att söka aktivitetsbidrag till aktiviteter som bidrar till integration och etablering för barn och vuxna. Syftet med aktiviteterna ska vara att skapa nysa verksamheter i civilsamhället och ökat deltagande i föreningslivet bland nyanlända. Det finns möjlighet att ansöka om 1 000-3 000 kr per aktivitet.

Ansökan

För att ta del av aktivitetsbidraget skriver föreningar en enkel ansökan som svarar på nedanstående frågor. Ansökan skickas till projektledaren Roaa Johansson, roaa.johansson@bilda.nu, senast 3 veckor innan önskad utbetalning.

 • Föreningens namn, organisationsnummer och ansvarig kontaktperson:
 • Vad ni vill göra och på vilket sätt bidrar aktiviteten till integration/etablering:
 • Vilka och hur många avser ni att nå (till exempel åldersgrupper, kvinnor/män, flickor/pojkar etc):
 • Planerat datum:
 • Ansökt belopp:
 • Vad ska bidraget gå till (t ex fika, inträde, marknadsföring etc):
 • Föreningens bankkonto:

Återrapportering

Efter att aktiviteten är genomförd skriver föreningen en kort redogörelse som svarar på nedanstående frågor. Rapporten skickas till projektledaren Roaa Johansson, roaa.johansson@bilda.nu, senast 3 veckor efter genomförandet.

 • Datum för aktiviteten:
 • Kort beskrivning av aktiviteten och på vilket sätt den bidragit till integration/etablering:
 • Hur många, och vilka, deltog (till exempel åldersgrupper, kvinnor/män, flickor/pojkar etc)?
 • Hur har ni använt pengarna som ni fick i bidrag?

För frågor om projektet eller aktivitetsbidraget kontakta projektledare Roaa Johansson, roaa.johansson@bilda.nu 073-063 91 17.