Skip to main content

Bilda Sydösts folkbildningsfond

Uppdaterad:

Vad drömmer ni om att kunna göra?
Vilka nya former av folkbildning skulle ni vilja pröva och utveckla?

- Nu kan det bli möjligt!

Under 2023 har alla Bilda Sydösts medlemsorganisationer och samverkansparter möjlighet att söka pengar ur Bilda Sydösts folkbildningsfond. 

Syfte, mål och ändamål

Syftet med Bilda Sydösts Folkbildningsfond är att ge medlemsorganisationer och andra samverkansparter möjlighet att pröva och utveckla nya former av folkbildning som man inte skulle kunna genomföra utan samverkan med Bilda. Satsningarna kan avse utbildning och fördjupning inom medlemsorganisationen eller utåtriktade satsningar för att nå nya deltagare. Satsningarna ska utveckla och stärka den sökande organisationens roll som folkbildare.

Fonden ska utgå från behov, visioner och idéer som finns inom de sökande organisationerna. Fonden anger därför inga specifika ändamål utöver de statliga syften som beskrivs nedan.

Bilda Sydöst ser dock gärna ansökningar med inriktning på:

  • utveckling av folkbildnings- och kulturarrangemang riktat till unga personer.
  • verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden eller i glest befolkade områden och på mindre orter
  • personer som lever i ofrivillig ensamhet eller upplever olika typer av utanförskap.

Bilda Sydöst ser gärna ansökningar som sker i samverkan mellan medlemsorganisationer och samverkansparter i regionen. Vidare uppmuntrar Bilda sökande organisationer att inkludera ledarutveckling i de satsningar man planerar och uppmuntrar till samverkan med andra intressenter som tex kommuner och andra civilsamhällesorganisationer.

Grundläggande förutsättningar

Eftersom regionens kapital består av ackumulerade stats-, region- och kommunbidrag måste de satsningar som beviljas medel handla om folkbildningsaktiviteter som utgår från statens syften med statsbidragen till studieförbunden. Det innebär att satsningarna ska stödja verksamhet som:

  • bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • bidrar till att bredda intresset och öka delaktigheten i kulturlivet.

De satsningar som beviljas stöd måste också leva upp till Folkbildningsrådets riktlinjer när det gäller krav på anordnarskap och godkända ledare och vara ”rapporteringsbara”, dvs kunna definieras som studiecirklar, annan folkbildning eller kulturarrangemang. Arrangemangen ska ske i samverkan med Bilda och de ledare som deltar ska ha fått en introduktion till Studieförbundet Bilda och genomgått Bildas grundutbildning för cirkelledare.

Ansökan och beslut

Ansökan till Bilda Sydösts folkbildningsfond kan göras av befintlig medlemsorganisation eller redan aktiv samverkanspartner. Ansökan kan göras löpande via mail till ansvarig handläggare inom Bilda Sydöst; [email protected]. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den sökande organisationen och den folkbildningssatsning som sökanden vill genomföra. Ansökan ska också innehålla en enkel budget som beskriver satsningens ekonomiska förutsättningar.

Rapportering och uppföljning

Alla projekt eller arrangemang som beviljas medel från fonden ska följa upp och redovisa både verksamhetsresultat och ekonomi. Samtliga kostnader ska kunna verifieras med verifikat som fakturor eller kvitton. Formen för uppföljning och rapportering beslutas i samråd med Bilda för varje projekt eller arrangemang.

Välkommen med er ansökan!