Skip to main content

Förbundsstämma 2020

Varmt välkomna till Bildas förbundsstämma den 5 juni 2020!

Bildas förbundsstämma 5 juni genomförs digitalt

Bildas förbundsstyrelse har med anledning av den pågående Coronapandemien beslutat att genomföra 2020 års förbundsstämma digitalt.

Som tidigare meddelats är förbundsstämman planerad till den 5 juni i Stockholm. Vi arbetar nu för att kunna genomföra stämman på samma tid, men genom att alla möts digitalt. Mer information om de praktiska omständigheterna kommer att meddelas senare.

Vi vill uppmana alla som redan har bokat resa och boende i anslutning till stämman att avboka detta. Hela stämman kommer att genomföras digitalt, vilket innebär att inget fysiskt möte kommer äga rum i Stockholm.

Stämmans program och handlingar skickas till anmälda deltagare senast onsdag 6 maj. Det är vår avsikt att då också kunna ge information om hur det digitala mötet kommer att genomföras.

Verksamhetsforum

På grund av att stämman hålls digitalt bjuder Bildas förbundsstyrelse in till ett verksamhetsforum senare i år. Där kommer vi få bättre förutsättningar att samtala om Bildas identitet och inriktning inför ett långsiktigt idéprogram.

Information om plats och datum för verksamhetsforum kommer att meddelas senare.

Praktisk information 

Information om hur du deltar i stämman digitalt kommer skickas ut till alla som anmält sig.

Tid

Stämman genomförs som planerat 5 juni. Vi återkommer med tidpunkt.

 

Motioner

Motioner till förbundsstämman kan väckas av organisationer som äger rätt att sända ombud till förbundsstämman. Enligt stadgarna sträcker sig motionstiden 2020 till den 6 april. I år sammanfaller datumet med påskveckan för många vilket medför att förbundsstyrelsen har en önskan om att motionerna finns styrelsen tillhanda senast måndagen den 23 mars. 

Frågor till förbundsstyrelsen

Frågor till förbundsstyrelsen för muntligt besvarande ska vara tillställda styrelsen senast lördagen den 16 maj. 

Handlingar

Stämmans program och handlingar skickas till anmälda deltagare senast onsdagen den 6 maj. 

 

Representation vid stämma

Ombudsfördelningen baseras på den verksamhetsvolym som rapporterats 2019. Förutom medlemsorganisationer och regioner har även deltagare i icke medlemsanknuten verksamhet möjlighet att representeras på stämman.

Förbundsstämmans beslutande församling sammansätts enligt följande
(hämtat ur Bildas stadgar):

Förbundsstämmans beslutande församling består av 200 ombud jämte förbundsstyrelsen och är fördelade enligt följande:

120 ombud tillfaller medlemsorganisationerna

Varje organisation äger rätt att sända 2 ombud. Därutöver fördelas ytterligare ombud intill 120 proportionellt i förhållande till organisationens statsbidragsberättigade studieverksamhet i Bilda under närmast föregående verksamhetsår. Den proportionella fördelningen sker en- ligt jämkade uddatalsmetoden. Medlemsorganisation kan inte sända mer än totalt 6 ombud.

50 ombud tillfaller regionerna

Varje region äger rätt att sända 4 ombud. Därutöver fördelas ytterligare ombud intill 50 proportionellt i förhållande till regionens statsbidragsberättigade verksamhet under närmast föregående verksamhetsår. Den proportionella fördelningen sker enligt jämkade uddatalsmetoden.

30 ombud tillfaller deltagarna i Bildas icke medlemsanknutna verksamhet fördelade så att varje region har rätt att utse 3 ombud.

Därutöver fördelas ytterligare ombud intill 30 proportionellt i förhållande till regionens statsbidragsberättigade verksamhet inom icke medlemsanknuten verksamhet under närmast föregående verksamhetsår. Den proportionella fördelningen sker enligt jämkade uddatalsmetoden.

Val av ombud för deltagarna ska spegla bredden i inom icke medlemsanknuten verksamhet. Förbundsstyrelsen ger anvisningar och riktlinjer för hur val av ombud för deltagarna ska ske.

Ledamot av förbundsstyrelsen äger rätt att delta i förbundsstämman med rösträtt.

Ledamot av förbundsstyrelsen har dock ej rösträtt under punkterna styrelsens ansvarsfrihet, val av förbundsordförande, val av övriga ledamöter i styrelsen och ej heller vid beslut angående styrelseledamöters arvoden.

Förbundets revisorer har yttrande- och förslagsrätt.

Anställda i Bilda kan inte väljas som ombud till förbundsstämman. Vid förbundsstämman närvarande personal har yttrande och förslagsrätt, men ej rösträtt.

Rätt att närvara med yttranderätt tillkommer medlemsorganisationernas medlemmar.

Mötesordföranden kan bevilja annan person än ovan uppräknade yttranderätt under enskild punkt.