Skip to main content

Motstånd och uppbyggelse

Tre frikyrkliga ungdomsförbund startade Frikyrkliga studieförbundet (FS) 1947. Dessa fick snart sällskap av sina modersamfund och av andra frikyrkor. 2003 bytte FS namn till Studieförbundet Bilda. Men kulturellt är Bilda fortfarande djupt präglat av sitt ursprung.

Att Bilda idag ger ut en idéskrift om frikyrkorna beror både på detta historiska arv och att Bilda idag inte enbart är frikyrkornas studieförbund. Den verksamhet som idag bedrivs i och i samarbete med frikyrkor är bara en del av hela Bildas verksamhet. Andra verksamhetsområden som kommit till under åren präglas av delvis andra idéer, värderingar och berättelser.

Frikyrkorna måste förstås som en rörelse. Trådar går att följa bakåt i tiden. Där finns en kontinuitet. Men var berättelsen börjar och hur den kommer att utveckla sig framöver är svårt att säga. Landskapet där frikyrkorna existerar förändras. Olika församlingar och samfund går åt olika håll.

Gamla skiljelinjer försvinner och nya uppkommer. Går vi mot större enhet eller större splittring? Svårt att säga. Snarare både och, än antingen eller. Dynamiken är lika stor idag som någonsin tidigare.

Denna idéskrift kan ses som ett bidrag till ett samtal om frikyrkorna och deras roll i det svenska samhället idag, och på så sätt vara en del av den bildning som Bilda vill vara med och stimulera inom frikyrkorna och framför allt deras lokala församlingar.

Ladda ner studieplan

Till Motstånd och uppbyggelse finns studieplanen Frikyrklig identitet.

Tanken med studieplanen är att mötas i en grupp i den lokala församlingen eller i lokalsamhället där flera olika församlingar är representerade, för att tillsammans reflektera kring frikyrklig identitet igår, idag och imorgon. Studieplanen kan laddas ner kostnadsfritt.

Fler material och metoder