Skip to main content

Det sanna, det goda, det sköna

Det sanna, det goda, det sköna är en bok som skis­sar på förutsättningar och möjligheter för ett möte mel­­­­­lan svensk folkbildning och ortodoxa och österländska kyrkor inom ramen för en gemensam bildningsorganisation.

Folkbildning beskrivs ofta som en typisk svensk företeelse. Men även om formerna är olika så är bildningssträvandena universella. Idag när vi står mitt uppe i omvälvande samhälls­föränd­ringar finns det all anledning att se på den svenska folk­­­­­bildningstraditionen med lite distans och låta den berikas av nya perspektiv. I denna bok skissas utgångspunkten för dagens möte mellan de båda traditionerna. Studieförbundet Bilda har valt att anta en både spännande och svår utmaning när man skapat en yta för ett möte mellan den frikyrkliga och den ortodoxa bildnings- och kyrkotra­ditionen. Det är ett unikt samarbete och ansvar – olika värderingsgemenskaper och olika traditioner ska få leva sida vid sida men också få berika varandra. Det är en del av bildningens betydelser – att paradoxer och det som tillsynes är motsägelsefullt ska få leva jämsides.

Den ortodoxa traditionen öppnar våra ögon för de existentiella djupen i bildningen. Frågorna om folkbildningens organisation och form tar i bland överhanden när vi spejar efter vägen framåt. Då får vi påminna oss om att bildning handlar om hur människor formas och att ”bli till” sker i mötet ansikte mot ansikte.

Fler material och metoder