Skip to main content

Deltagandets konst

Folkbildningen har i alla tider haft en ambivalent hållning till deltagarkultur. Deltagaren och hennes erfarenheter är utgångspunkten och centrum i folkbildningens pedagogik. Samtidigt har folkbildningens aktörer varit en väsentlig del av det samhällsbygge som tillhandahållit den "fina kulturen" till och för medborgarna.

De kulturella verksamheter vi möter runtomkring oss idag har få beröringspunkter med den institutionaliserade kulturen. Etablerade roller och gränsdragningar blir alltmer inaktuella. Uppdelningen producent – konsument, professionell – amatör är exempel på begreppspar som får allt mindre betydelse och allt tveksammare innebörd.

Boken Deltagandets konst, skriven av Magnus Nordqvist, erbjuder ett utkast till ett alternativ till den kulturpolitik som har tillämpats under en lång tid. Boken är en argumentsamling för ett nytt sätt att se på kultur som inbegriper människan som medskapare och deltagare. Genom flera exempel försöker boken beskriva det skapande och den kreativitet som rymmer en annan sorts kultursyn än den vedertagna.

Frågan är aktuell och viktig i en tid då en ny kulturpolitik ska gestaltas. Denna skrift är ett inlägg i en kulturdebatt som vi hoppas allt fler blir berörda av och deltar i.

Fler material och metoder