Pilgrimsvandra i Israel och de palestinska områdena

 

Bild. Vandring i öknen.Bilda erbjuder möjligheten för grupper att pilgrimsvandra i det heliga landet - Israel och de palestinska områdena. Resornas karaktär bygger på pilgrimsvandringserfarenheter i Sverige och den Svenska pilgrimsrörelsen.

Grupper i församlingar eller i föreningen som funderar på att göra en pilgrimsvandring kan kontakta sin Bildaregion för att få ett bollplank kring hur man kan gå vidare för att genomföra resan. Är du en enskild person som är intresserad kan det finnas resor som planeras i din region eller på annan plats som du kan delta i.

Före, under och efter

I Bilda pratar vi om före, under och efter en utbildning eller en resa. För att få största möjliga behållning tycker vi att det är angeläget att börja resan hemma i god tid innan den fysiska resan tar vid genom att starta en studiecirkel hemma. Bilda tipsar gärna om förberedelsematerial. När det gäller pilgrimsvandringsresor rekommenderar vi också att som föreberedelse göra en gemensam pilgrimsvandring hemma.

Resepedagog, kaplan och stigfinnare

På Bildas resor ska det alltid finnas en resepedagog. Resepedagogen kan ses som en reseledare, men är framförallt en pedagog med uppgift att hålla samman och handleda studiegruppen under själva resan. Resepedagogen har genomgått Bildas resepedagogutbildning och har erfarenhet från studieresor i Mellanöstern. I vissa fall deltar resepedagogen i studiearbetet på hemmaplan, i andra fall träder resepedagogen in när resan ska genomföras.

Specifikt för pilgrimsvandringsresor är att det, förutom resepedagog, också finns med en stigfinnare och en kaplan. Hur man fördelar rollerna är upp till varje grupp. Av kostnadsskäl är det rimligt att det är två personer som tillsammans har de olika rollerna, men funktionerna behöver finnas på varje resa.

 

Bild. Vandring i öknen. 

 

Stigfinnaren ansvarar för att förbereda var gruppen ska vandra och hur långa sträckor som gruppen ska gå per dag. Hänsyn måste tas till respektive grupps kondition, ålder etc. Stigfinnaren ansvarar också för att planera sträckan så att man kan komma vandrande till den plats man ska sova. Man kan med fördel bli skjutsad i början av dagen för att anpassa hur långt man ska vandra.

Kaplanen ansvarar för att man använder sig av de sju nyckelorden och följer pilgrimsrörelsens grundtankar när det gäller dagsrytmen – den inre vandringen i den yttre vandringens form. Det innebär bland annat att se till att gruppen gör regelbundna stopp (varje timma), inleder dagen med morgonbön och avslutar med aftonbön samt firar nattvard varje dag.

Kaplanens uppgift är också att planera vilka nyckelord de olika vandringsdagarna ska fokusera på samt se till att alla deltagare har tillgång till Lilla pilgrimsboken.

Ansvaret kan, i större eller mindre utsträckning, fördelas på gruppens olika deltagare.

Bildakonsulenten

Bildakonsulenten är en nyckelperson i kontakten med Bilda och har ett ansvar att slussa reseprojektet genom hela planeringen, men också för att vara ett pedagogiskt stöd för studiegruppen.

Här skriver vi mer om pilgrimsvandringens upplägg.